AMA TYPES EZINWELE

Izinwele azifani kuwo onke umuntu. Abantu baphiwe ngokuhlukana, umuntu nomuntu une texture ehlukile yezinwele. Ubuhle bomuntu wesifazane buqala ezinweleni, yingakho kubaluloekile ukuzinakekela izinwele nokuqonda futhi uhlobo lwazo ngoba zifani. ukungafani kwazo kwenza kuhluke futhi nendlela umuntu okumele ezinakekele ngayo.

Ama types ezinwele:

  • 4C Afro
  • 4B Afro
  • 4A Afro
  • 3A Afro
  • 3B Afro
  • 3A Afro

4C AFRO

Lolu uhlobo lwezinwele esizibiza nge afro. Ziyahlangana, zibe ngama curls amancane asondelene. Isikhathi esiningi ziyancipha mazingalukiwe. Kuyaye kube nzima ukuzi maintain lezinwele ngoba zidinga isineke esiningi. Kunzima ukuthi zisheshe zithathe iproduct, ziyaye zidinge ukuthi uyifake kakhulu. Uma zikhula azivamisile ukuba zinde ngokwe legnth ngoba i pattern yama curls isondelene kakhulu, zikhula nje zigcwale ikhanda. Zithi azifane nayo i4A ne 4B afro.

4A ne 4B Afro

I afro icishe ifane ukwazi ukuyihlukanisa kahle kakhulu uma usuyithinta ngoba i ntexture ayifani. Ama curls e 4A ne 4B awasondelene kakhulu. Nayo idingaa i product eningana kodwa iyakwazi ukjuthamba iphinde itayeleke kahle.

3A, 3B ne 3C Afro

Loluhlobo lwe afro aluvamisile ukuhlangana, iphethini yama curls akhona ayisondelene kakhulu. Akukho nzima ukuzinakekela ngoba iproduct iyashesha ukuzwela kuzona. Zikhula ziluleke futhi negoda kuba lula ukusheshe ulibophe.

Ukuhluka kwezinwele zabantu abansundu kwenza kube nzima nokuzinakekela ngemkiqizo yesimanje le eyayingekho endulo. Ziyaye zidinge iproduct eningi ne maintainance eningi ngoba ziyaqina zihlahlange uma ungazinakekeli. Kudala okhokho babesebenzisa okwakukhona futhi izinwele zabo zazihlale zizinhle zicocekile.

Leave a Comment