Hlonipha amagalelo abantu baseThekwini abavelele emikhakheni eyehlukahlukene yempilo ngokubaqokela ukuba bahlonishwe ngokugcotshwa njengezingqalabutho ezisaphila zaseThekwini.

Imithetho:

• Oqokiwe kumele kube ngohlala noma owake wahlala kuMasipala waseThekwini
• Akukho fomu lokuqoka eliyonakwa uma lingaphelezelwa ngumlando wempilo womuntu oqokwayo
• Abasebenzela uMasipala akuvumelekile ukuba baqokwe
• Akuvumelekile ukuba umuntu aziqoke
• Umuntu kufanele aqokelwe umkhakha owodwa kulelo nalelo phepha lokuqoka
• Isinqumo sabahluleli singujuqu
• Uma lowo omqokile engekho ohlwini lokugcina, kuyobe kusho ukuthi akaphumelelanga

Ifomu yakho yokuqoka kufanele iphelezelwe yilokhu okulandelayo:
• Umlando wempilo womuntu oqokwayo onemininingwane
• Incwadi yesiphakamiso

[gravityform id=”4″ name=” ” title=” “]